Helpt u hen met de dagelijkse, praktische zaken zoals boodschappen doen, overschrijvingen uitvoeren, zorgen dat er contant geld in huis is, enz. ?

U hebt daarvoor misschien een bankvolmacht op de rekening van uw dierbare of u krijgt de bankkaart en de pincode mee om betalingen uit te voeren of geld uit de bankautomaat te halen.

Hebt u er al eens bij stil gestaan dat u op dat moment optreedt als lasthebber en dat u zich aan bepaalde, wettelijke regels te houden hebt ?

Zo bepaalt artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek dat iedere lasthebber gehouden is rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.

In mensentaal : men kan eisen dat u verantwoording aflegt voor alle verrichtingen die u voor de lastgever (uw ouder, nonkel, goede vriend) hebt gedaan. Dit betekent dat u bewijzen moet kunnen voorleggen van de besteding van die gelden (bv. aankoopbewijzen, facturen) of van de overhandiging van die gelden aan de lasthebber (bv. bewijs van kwijting), enz.

Deze verantwoording kan gevraagd worden door de lasthebber zelf, maar ook door zijn/ haar erfgenamen na diens overlijden.

Hoe vaak gebeurt het niet dat één van de kinderen de zorgt opneemt voor vader of moeder omdat de relatie met de andere kinderen verzuurd is ? In al die gevallen riskeert dat ene, zorgende, kind na het overlijden van vader of moeder verantwoording te moeten afleggen voor zijn / haar beheer aan de andere kinderen (erfgenamen).

In uitzonderlijke gevallen, aanvaardt de rechtbank dat er géén bewijzen moet worden voorgelegd m.n. als er een bijzondere vertrouwensband bestond tussen de lasthebber en de lastgever, bijvoorbeeld bij inwonende ouders en kinderen. Dan gaat men er vanuit dat de controle door de ouder op de verrichtingen die in zijn opdracht werden uitgevoerd, dagelijks gebeurden omdat er geregeld contact was tussen ouder en kind.

Maar in de meerderheid van de gevallen, kan u als lasthebber verplicht worden bewijzen voor te leggen van alle handelingen die u in opdracht van de lastgever hebt verricht.

Moet u dan voortaan uw bejaarde medemens de deur wijzen en hem zelf zijn boontjes maar laten doppen ? Absoluut niet.

Maar het is wel verstandig om uw zorg juridisch te kaderen en eventuele problemen, later, te voorkomen. Diegene voor wie u zorg draagt, wil toch zeker ook niet dat u in de problemen komt voor de hulp die u hebt geboden.

Er zijn verschillende juridische kaders voorhanden, zoals o.a. een lastgevingsovereenkomst of een zorgvolmacht. Informeer u dus tijdig en vermijd problemen achteraf.

Similar Posts