Algemene voorwaarden BBTC

Artikel 1 – Identiteit van de dienstverlener en definities
VZW Belgische Beroepsvereniging voor therapeuten en coaches, afgekort BBTC,
BE 0765.993.459, met zetel te 2260 Westerlo, Sint-Lambertusstraat 17.
Emailadres: info@bbtc.be
In de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de toetredingsvoorwaarden en overige
bijlagen bij de Overeenkomst, wordt begrepen onder:
En lid: een coach of therapeut die lid is van de VZW BBTC en daardoor lid van het online
platform. Elk lid betaalt een jaarlijks lidgeld aan de VZW.
Gecertifieerd lid van BBTC: Dit is een BBTC-coach of therapeut met een door BBTC erkende
certificering, zoals in de actuele toetredingsvoorwaarden op de website en in de
gebruiksvoorwaarden vermeld.
Niet-gecertifieerd lid van BBTC: Dit is een persoon die nog niet voldoet aan de BBTC-
toetredingsvoorwaarden, maar binnen drie jaar na toetreding een BBTC-certificering behaalt.
Partij: BBTC of de Contractant
Gebruiksvoorwaarden: de op de website gepubliceerde actuele voorwaarden zoals bedoeld in
art.4 van de Algemene Voorwaarden
Website: www.bbtc.be
Overeenkomst: deze Overeenkomst (met bijlagen die hiervan integraal deel uitmaken)
Een klant: een natuurlijke of rechtspersoon die inschrijft op een event of een opleiding
georganiseerd door BBTC
Contractant: een lid of een klant

Artikel 2 – Toepasselijkheid & voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
opdrachten en iedere Overeenkomst tussen BBTC en de Contractant.
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zal geacht worden aanvaard te
zijn door de Contractant:
– voor aansluiting van een Lid bij BBTC: bij het inschrijven via het
registratieformulier op de website van BBTC
– voor alle andere diensten: bij het inschrijven via de website door de
Contractant en/of bij aanvaarding of betaling van een factuur.
Deze algemene voorwaarden zijn steeds ter beschikking via de website en kunnen
aldaar in hardcopy worden gedownload en afgeprint

Indien tussen de contractant en BBTC bijzondere voorwaarden of afspraken zijn
overeengekomen die in strijd met zijn deze algemene voorwaarden dan primeren de
bijzondere voorwaarden.
Eventuele algemene voorwaarden van de contractant zijn uitgesloten.

Artikel 3. (Uitvoering van) de Overeenkomst
1. BBTC behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot het aangaan van een
Overeenkomst van de Contractant te weigeren zonder dat ze daarvoor een
reden moet voor opgeven.
2. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat BBTC de aanmelding heeft
geaccepteerd en verwerkt dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is
begonnen. Indien de dienst van BBTC de aansluiting van een Contractant
betreft, komt de Overeenkomst pas tot stand na toekenning van een persoonlijke
code voor de Contractant door BBTC die aantoont dat hij/zij
gecertifieerd lid is of dat hij/zij lid is met als doel zich te certifiëren binnen de
drie jaar.
3. De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BBTC aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant begrijpt of redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren
van de Overeenkomst, direct aan BBTC worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BBTC zijn
verstrekt, heeft BBTC het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
Contractant in rekening te brengen. BBTC is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat BBTC is uitgegaan van door de Contractant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4. – Gebruikersvoorwaarden: Toetredingscriteria, tarieven en voordelen
1. Afhankelijk van de aansluiting gelden er specifieke toetredingscriteria. Deze
specifieke toetredingscriteria voor een jaarlijks (gecertifieerd) lidmaatschap bij
BBTC worden op de website weergeven. BBTC behoudt zich het recht voor om
deze toetredingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De actuele versie van de
toetredingsvoorwaarden wordt steeds op de website gepubliceerd.
2. Afhankelijk van de aansluiting gelden er voor aangesloten natuurlijke personen
en rechtspersonen specifieke voordelen en diensten die voor elk lidmaatschap
op de website worden weergeven. Deze gebruiksvoorwaarden worden door het
bestuursorgaan van BBTC vastgesteld.
3. De prijzen voor een lidmaatschap, een evenement of opleiding worden op de
website gepubliceerd. Alle vermelde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW,
tenzij anders vermeld of tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Een lidmaatschap is steeds voor 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Elk lid ontvangt voor het verstrijken van de periode van 1 jaar een notificatie via e-mail
om het lidmaatschap, indien nodig, tijdig te kunnen opzeggen.

Artikel 5. – Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden
behoudt BBTC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet.
2. Alle door BBTC verstrekte stukken, zoals bijvoorbeeld rapporten, adviezen,
ontwerpen, lezingen, brochures, PowerPoints, schetsen, tekeningen, software,
model-contracten, model-documenten, zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de Contractant en mogen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van BBTC niet worden gekopieerd of
gereproduceerd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
Hoewel deze documenten met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld, is
BBTC niet aansprakelijk voor enige schade door gebruik daarvan door de
Contractant, in de meest ruime zin van het woord, bijvoorbeeld door
onvolledigheden of onjuistheden hierin.
3. De website van BBTC, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle
communicatie zijn de intellectuele eigendom van hun auteurs. Leden die
teksten of logo’s (laten) plaatsen op de website van BBTC geven een
gebruiksrecht aan BBTC in ruil voor de publiciteit die zij verkrijgen door deze
publicatie. Het is uitdrukkelijk verboden om deze teksten, foto’s of logo’s te
gebruiken op welke wijze dan ook andere dan in de uitsluitende privésfeer.
4. Elk lid mag wel het logo van BBTC op zijn website plaatsen om zijn of haar
lidmaatschap bekend te maken.

Artikel 7. – Betaling
1. Tenzij anders bepaald, dient betaling van facturen te geschieden binnen 8
dagen na factuurdatum, op een door BBTC aan te geven bankrekening in de
valuta waarin is gefactureerd.
De facturen (ook voorschotfacturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke
zetel van BBTC, ten laatste 8 dagen na factuurdatum.
BBTC aanvaardt enkel betaling via bancontact/ kredietkaart of via haar
bankrekeningnummer.
2. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een intrest van 8% per jaar verschuldigd.
Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid
mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde
Contractant.
In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder
ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding
verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de
buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met
een minimum van € 125,00 onverminderd het recht van BBTC om een
vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt
door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een
vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt
zijn door de niet-betaling.
3. Indien de dienst van BBTC een aansluiting van een Lid betreft of deelname
van een Contractant aan een activiteit georganiseerd door BBTC, gebeurt de

betaling onmiddellijk bij het inschrijven via de website en betaling via
kredietkaart. De ‘bestelling’ i.e. aansluiting of inschrijving voor de activiteit is
niet volledig zonder betaling. Een elektronische factuur volgt automatisch bij
uitvoering van de betaling.
Leden die kiezen om de betaling van hun lidmaatschap over 12 maanden te
spreiden, ontvangen elke maand een factuur voor 1/12 van het jaarlijks
lidmaatschap. Een lidmaatschap is steeds voor een jaar.

Artikel 8. – Klacht en aansprakelijkheid
1. Een klacht over door BBTC eigen verrichte diensten dient door de Contractant
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing
van de betreffende diensten, schriftelijk te worden gemeld aan BBTC. Deze
schriftelijke melding kan gebeuren via mail met ontvangstbevestiging of per
aangetekend schrijven. Elke klacht of protest die later wordt geformuleerd en
niet gebeurt via voormelde schriftelijke melding, zal niet verder behandeld
worden.
2. Indien een klacht gegrond is, zal BBTC de diensten alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Contractant naar mening van
BBTC zinloos is geworden. De Contractant kan dit ook schriftelijk kenbaar
maken.
3. Indien de dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, kan BBTC in elk
geval enkel aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe schade die
veroorzaakt wordt door haar eigen handelen en zal de vergoeding waartoe zij
zou kunnen worden aangesproken nooit meer bedragen dan het factuurbedrag
dat door de Contractant werd betaald.
BBTC kan niet aangesproken worden voor indirecte schade of andere
gevolgschade, zoals verloren omzet of winst, rente of vertragingsschade,
gemiste besparingen of reputatieschade.

Artikel 9. – Niet nakoming
1. Ingeval de Contractant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt,
is BBTC gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
2. Voorts is BBTC gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien het lid zijn of
haar contractuele tekortkoming niet verhelpt binnen de 15 dagen na ertoe te
zijn aangemaand per aangetekend schrijven of email met
ontvangstbevestiging. Bij voortijdige ontbinding blijft het lid gehouden om de
overeengekomen vergoeding voor het lopende jaar te voldoen, zulks
onverminderd het recht van BBTC op een volledige schadevergoeding voor
effectieve schade geleden door de wanprestatie van het lid.

Artikel 10 – Annulering van inschrijving voor een activiteit/opleiding
1. Een inschrijving voor een activiteit van BBTC is definitief van zodra een
schriftelijke melding bij BBTC is toegekomen. Het al dan niet bijwonen van
een activiteit kan achteraf geen enkel recht op verhaal geven.
2. Wanneer de Contractant niet komt opdagen voor een activiteit, is geen
terugbetaling mogelijk van het inschrijvingsgeld.
3. Het ‘doorschuiven’ naar een volgende sessie van dezelfde opleiding wordt ook
aanzien als een annulatie.
4. Een annulatie door BBTC zelf of het volzet zijn van enige activiteit geeft de
ingeschreven deelnemers geen enkel recht op verhaal

Artikel 11 – Overmacht – hardship
1. In geval van overmacht is BBTC niet gehouden haar verplichtingen na te
komen. In dat geval kan BBTC ofwel haar verplichtingen opschorten voor de
duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van BBTC die de
nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder
overmacht wordt verstaan onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding
of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
3. Indien door externe omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van
BBTC zij haar diensten onmogelijk kan leveren aan de contractvoorwaarden,
heeft zij het recht om de prijzen aan te passen en de Contractant hiervan
schriftelijk te verwittigen. De Contractant heeft vervolgens 8 dagen de tijd om
het contract te beëindigen zonder dat er door de Contractant een
schadevergoeding verschuldigd is. Indien de Contractant het contract niet
heeft beëindigd binnen de 8 dagen na de verzending van de schriftelijke
kennisgeving van de prijsverhoging (per post, per fax, per e-mail of via enig
ander gangbaar communicatiemiddel), heeft BBTC het recht de hogere prijzen
te factureren.

Artikel 12 – Privacy
1. De persoonlijke gegevens van de klant die worden geregistreerd in de
database van BBTC kunnen worden gebruikt in het kader van
klantenadministratie, marktstudies, het leveren van diensten en de promotie
van producten en diensten.
2. Alle vertrouwelijke informatie of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk
dient te worden beschouwd dewelke wij ontvangen ingevolge de uitvoering
van de overeenkomst zal vertrouwelijk worden behandeld. BBTC zal deze
gegevens gebruiken in de uitvoering van haar activiteiten of de uitvoering van
haar marketingbeleid. De regels van de AVG en de e-privacy-verordening
worden door BBTC gerespecteerd. De persoonsgegevens zullen niet worden
meegedeeld aan derden zonder een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van
de Contractant die de informatie heeft meegedeeld. BBTC heeft wel het recht
de persoonsgegevens uit te wisselen met onderaannemers of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van de werken voor de klant/Opdrachtgever.

3. De persoonsgegevens die aan BBTC zijn meegedeeld, kunnen te allen tijde
door de betrokken Contractant worden geraadpleegd. De betrokken
Contractant kan te allen tijde vragen dat zijn persoonsgegevens worden
geschrapt/verwijderd of aangepast.

Artikel 11 Geschillenregeling
1. Al de overeenkomsten tussen de Contractant en BBTC worden beheerst door
het Belgisch recht.
2. In geval van betwisting tussen partijen van om het even welke aard, komen
partijen overeen de betwisting eerst voor te leggen aan een erkend
bemiddelaar.
In het geval zou blijken dat een bemiddelingsprocedure geen kans op slagen
heeft, zal de betwisting uitsluitend kunnen worden gebracht voor de bevoegde
rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Laatste update: 28 augustus 2023