Over het belang van een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst Verleen je als zelfstandige diensten aan andere ondernemers of bedrijven, of werk je op zelfstandige basis voor een vaste opdrachtgever, dan sluit je daarvoor best een samenwerkingsovereenkomst af waarin de concrete onderlinge afspraken worden vastgelegd. Dat geldt voor een incidentele samenwerking, waarbij partners eenmalig gezamenlijk aan een bepaald project werken, maar vooral voor een structurele samenwerking waarbij partijen een duurzame relatie aan willen gaan. Het ontbreken van een duidelijk document schept immers alleen maar verwarring en geeft al te vaak aanleiding tot discussies. Het is cliché, maar goede afspraken maken goede vrienden. De wet regelt op dwingende wijze de verhouding tussen werkgevers en werknemers, handelsvertegenwoordigers, handelsagenten enzoverder. Voor een zelfstandige samenwerkingsrelatie kent de wet dergelijke regeling niet. Dit betekent dat de algemene wettelijke bepalingen van toepassing zijn op deze overeenkomsten. Deze algemene bepalingen zijn overwegend van aanvullend recht, wat inhoudt dat daarvan door middel van een (schriftelijke) overeenkomst van af kan worden geweken.  Voor partijen geldt dus in grote mate contractsvrijheid. De inhoud van een samenwerkingsovereenkomst hangt in grote mate af van de specifieke aard van de samenwerking en de concrete bedoelingen daarbij van partijen. Belangrijke afspraken en clausules waar best bij aanvang over wordt nagedacht en welke best worden opgenomen in een overeenkomst betreffen onder meer:
  • de partijen (wie, vennootschapsvorm, adres,…);
  • een beschrijving van het takenpakket, de verloning welke daarvoor wordt voorzien en hoe deze berekend wordt (per uur, per maand, aan de hand van een bepaald percentage,…);
  • de duurtijd van de samenwerking (bepaalde of onbepaalde duur en de opzeggingsmogelijkheden daarbij);
  • wat in geval van een opgelopen aansprakelijkheid? Welke verzekeringen dienen best onderschreven door elk van de partijen?
  • niet – concurrentie verplichtingen tijdens en nà afloop van de overeenkomst;
  • vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten;
  • diverse praktische afspraken.
Partijen dienen er ten slotte over te waken dat de zelfstandige zeker als zelfstandige optreedt. Niet alleen kan dit best expliciet worden opgenomen in de overeenkomst, ook de feitelijke uitvoering dient daarmee overeen te stemmen. Zo er toch sprake zou zijn van een gezagsuitoefening door de opdrachtgever, kan de samenwerking worden gekwalificeerd door de RSZ en/of de sociale inspectiediensten als een schijnzelfstandigheid, met alle financiële gevolgen van dien (blootstelling aan sancties, vereffening van RSZ – regularisatiebijdragen,…). Het belang van een goede overeenkomst, op maat van de specifieke samenwerking en de partijen, kan moeilijk worden onderschat. Geschreven afspraken kunnen lastige, dure en tijdrovende discussies en procedure vermijden. Nog vragen? Op zoek naar een overeenkomst op maat of vragen over (schijn)zelfstandigheid? Neem contact met ons op: info@atriusadvocaten.be – 014/21.07.21.

Vergelijkbare berichten