Ethische code BBTC

Situering van de ethische code

De ethische code is de basis van een aantal werkingsprincipes die door leden van BBTC worden gehanteerd. Bij toetreding tot BBTC verklaart het lid zich te houden aan deze ethische code.

Definities

 • Leden van BBTC: coaches en / of therapeuten die een professionele activiteit uitoefenen met betrekking tot het begeleiden van cliënten
 • Cliënt: hiermee wordt de invidivuele cliënt bedoeld of het cliëntsysteem voor wie de begeleiding is bedoeld. Andere benamingen zijn klanten of coachees. Gemakkelijkheidshalve gebruiken we de noemer cliënt
 • Professionele activiteiten: begeleiding van cliënten, vormingsmomenten, supervisieopdrachten, intervisieopdrachten.

Professionele verantwoordelijkheden

 • Leden van BBTC beogen steeds een maximale positieve bijdrage van hun interventies en streven er steeds naar om de schadelijke effecten te minimaliseren.
 • Leden van BBTC verwijzen cliënten die buiten hun competentie vallen naar andere relevante beroepsprofessionals
 • Leden van BBTC streven ernaar hun kennis en kunde op peil te houden en stellen zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in (het onderzoek in) hun vakgebied. Zij engageren zich in bijscholingsactiviteiten, supervisies, studiedagen, congressen, lezen van boeken en tijdschriften.
 • Leden van BBTC erkennen dat de eigen mentale en fysieke gezondheid mogelijk een effect kan hebben op het ethisch verantwoorden en professioneel uitoefenen van hun functie. De leden nemen hiervoor dan ook de volle verantwoording op zich.

Integriteit

 • Leden van BBTC communiceren aan cliënten en collega’s nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over hun beroepskwalificaties, de beroepsvereniging waartoe ze behoren, hun ervaring, opleiding, certificaties en accreditaties.
 • Leden van BBTC garanderen dat geen enkele publicatie, promotie of ander materiaal onjuiste of misleidende informatie bevat of suggereert over hun professionele vaardigheden, kwalificaties of accreditaties.
 • Het belang van cliënten zal ten allen tijde voorop staan. Integriteit mag nooit owrden opgeofferd aan commercieel belang. Leden van BBTC leggen hun eigen waarden niet op aan de cliënt
 • Leden van BBTC streven ernaar hun professionele competentie voortdurend verder te ontwikkelen
 • Leden van BBTC houden zich aan de wetgeving van toepassing op hun professionele activtiteiten en engageren zich om nooit enige oneerlijke, illegale, onprofessionele of discriminerende activiteit aan te moedigen, te faciliteren of goed te praten.
 • Leden van BBTC zijn zich bewust van hun invloedrijke verhouding tot de cliënten en gebruiken het vertrouwen van hun cliënten niet voor persoonlijk voordeel

Vertrouwelijkheid

 • Leden van BBTC springen vertrouwelijk om met informatie over hun cliënten en waken erover dat deze niet op ongepaste wijze wordt gebruikt. Indien informatie, foto- of videomateriaal wordt gedeeld over de cliënt, kan dit alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt
 • Leden van BBTC garanderen de hoogste mate van vertrouwelijkheid met alle cliënten, tenzij ze wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie vrij te geven
 • Leden van BBTC werken onder supervisie of nemen deel aan intervisie. Deze relatie is eveneens gebonden aan strikte geheimhoudingsregels. Indien leden van BBTC in het kader van de begeleiding bijkomend advies vragen aan derden gebeurt dit op een vertrouwelijke wijze en met medeweten van de cliënt.

Belangenconflicten

 • Leden van BBTC maken een duidelijk onderscheid tussen hun professionele relaties en elke andere vorm van relatie en dit om belangenconflicten te vermijden.
 • Leden van BBTC beoordelen de impact van een bepaalde werkrelatie op hun relaties met andere cliënten en bespreken het risico van belangenconflicten met de betrokkenen. Indien bepaalde cliënt relaties in conflict dreigen te komen met opdrachten tot begeleiding, wordt dit duidelijk aangegeven en wordt een andere oplossing geozcht.
 • Mogelijke belangenconflicten worden besproken en er wordt gezocht naar een oplossing. Indien er geen oplossing wordt gevonden, wordt de werkrelatie beëindigd en doorverwezen naar een collega.